Kwartierstaat Pietertje Rieuwerts

 

1.      Pietertje Rieuwerts, ged. Oldeberkoop 4-3-1742, wonende te Lippenhuizen in 1767, overl. te Nijeholtpade tussen 12-3-1773 en 16-10-1774, tr. Oudehorne 20-12-1767 Klaas Tjammes uit Jubbega

Uit dit huwelijk:

i.   Tjamme Klazen LANTINGA, geb. Steggerda, ged. Steggerda 26-11-1769

ii.   Rieuwert Klazen, geb. Steggerda, ged. Steggerda op 27-10-1771, jong overl.

iii.  Aaltje Klazen, geb. Nijeholtpade, ged. Steggerda 12-3-1773, jong overl.

 

2.      Rieuwert Rijckelts, ged. Lemmer 24-1-1706, boer, wonende te Oldeberkoop vanaf 1739, in 1746 naar Noordwolde (lidmatenboek), in 1749 bestond het gezin uit 3 personen ouder dan 12 jaar en 5 kinderen, wonende te Oldeberkoop in 1753

3.      Trijntje Martens

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Rieuwerts, geb. voor 1737, tr. Oldeberkoop 1-5-1761 Aaltje Pieters uit Noordwolde

ii.   Bartje Rieuwerts, ged. Oldeberkoop 11-12-1739, ged. Oldeberkoop 27-12-1739, tr. Oldeberkoop 28-1-1770 Klaas Frankes

iii.  Pietertje Rieuwerts, ged. Oldeberkoop 4-3-1742 (nr. 1)

iv.  Simon Rieuwerts WOUDSTRA, ged. Oldeberkoop 26-4-1744, overl. Noordwolde 17-6-1814, tr. Trijntje Jacobs

v.   Rieuwert Rieuwerts, geb. Zandhuizen, ged. Noordwolde 18-9-1746, tr. Boyl 1-6-1766 Cornelisjen Hendriks uit Boyl

vi.  Jacob, ged. Noordwolde 10-8-1749

vii. Evert, ged. Nijeberkoop 3-9-1753

 

4.      Rijckolt Oedses, won. Heerenveen (1692) en Lemmer (vanaf 1694)

5.      Bartje Rieuwerts

Uit dit huwelijk:

i.   Enoch Rijckolts, ged. Heerenveen 10-4-1692, stadsportier Sneek in 1749 (gezin 4 volw.), burger Sneek 23-1-1725 (afkomstig van Heerenveen, laatst woonachtig in Katlijk), tr. Sneek 1-6-1726 Metje Ypes van Sneek

ii.   Bauke Rijkels, ged. Lemmer 21-1-1694, in 1726 als lidmaat van Ureterp naar Marum, tr. (1) Marum-Noordwijk 13-8-1724 Teeke Itskes, tr. (2) voor 17-5-1732 Maria Jans (doop dr. Battie, won. te Lucaswolde), in 1740 als lidmaat van Marum naar Ureterp-Siegerswoude, won. Wijnjeterp in 1744 (gezin 6 pers.), boer te Wijnjeterp in 1749 (4 volw., 4 kind.)

iii.  Grietje Rijckolts LEMSTRA, ged. Lemmer 28-7-1695 (doopheffer Griet Barres), won. Sneek 1721, tr. (1) Sneek 16-11-1721 Willem Jans Hogenbrug van Sneek, tr. (2) Sneek 25-4-1734 Andries Harings uit Bolsward

iv.  Jan Rykles (Rykels, Rijkles), ged. Lemmer 27-3-1698 (doopheffer grootmoeder van moederszijde), won. Brongerga 1722, tr. IJlst 2-3-1722 Sijke Meynts van IJlst, won. IJlst 1744 (7 pers.), welgesteld boer te IJlst in 1749 (4 volw., 1 kind)

v.   Oeds Rykolds (Rykels), ged. Lemmer 10-3-1700 (doopheffer de moeder), won. Het Meer in 1744 (1 pers., insolvent), alleenstaande arbeider te Schoterland in 1749

vi.  Sietske Rijckolts LEMSTRA, ged. Lemmer 2-8-1702, won. Sneek 1734, tr. Bolsward 25-4-1734 Andries Clases van Bolsward

vii. Rieuwert, ged. Lemmer 24-1-1706 (nr. 2)

 

6.      Marten Everts, lidmaat Jubbega-Schurega 1728, boer, gebruiker stem nr. 5 Jubbega-Schurega in 1718 en 1728, in 1737 naar Oldeberkoop, in 1749 bestond het gezin uit 5 personen ouder dan 12 jaar en één kind (wrsch. incl. zoon Marten Everts met vrouw en kind), tot 1752 gebruiker stem nr. 28 te Oldeberkoop en in 1753 van stem nr. 25 aldaar (laatste vermelding in de Speciekohieren)

7.      Petertje Jans, lidmaat Jubbega-Schurega 1728

Uit dit huwelijk:

i.    Trijntje Martens (nr. 3)

ii.   Evert Martens, tr. Oldeberkoop 11-6-1747 Willemke Frankes uit Wolvega

 

8.      Oeds Dirckx, won. Kortezwaag 1658, schipper De Knijpe 1706, tr. Terband 21-2-1658

9.      Grietje Foppes, won. Terband 1658, overl. voor 9-3-1675

Uit dit huwelijk: Dirk, Roel, Foppe (ged. Kortezwaag 26-12-1658, schipper, overl. voor 14-2-1705) en Rijckolt (nr. 4)

 

10.     Rieuwert Jans, Katlijk

11.     Tijske Rieuwerts

 

12.     Evert Martens, won. Schurega

13.     Geertien Jacobs, overl. Jubbega-Schurega 1673

 

16.     Dirck Roelofs, Oudeschoot, tr. voor 1627

17.     Jantien Ryckolts

 

18.     Foppe Siercks (Weesboeken Nedergerecht Schoterland 9-3-1675, inv. nr. 78, fol. 130/131)

 

20.     Jan Wolters, overl. voor 1669, tr. (2) Sibbel Geerts [hertr. Jan Renckes, kind. Rinke en Geert Jans], kind. Aeltien, Pietrick en Wolter Jans (SCO 77-185), otr. Bozum 1632, tr. Terzool 1635

21.     Baertien Roons, Katlijk

Uit dit huwelijk: Rieuwert (nr. 10), ged. Bozum 1634; Ronus Jans

 

22.     Rieuwert Jans

23.     Sytske Roons, echtelieden te Mildam in 1662

 

34.     Ryckolt Barres, huisman te Oudeschoot, overl. voor 1628

35.     Martien Oedses

 

40.     Wouter Jacobs, won. Bozum 1606, overl. Bozum kort na 1625

41.     Pytrick Wouters [Pietje Wouters], doopgetuige in 1634 te Bozum bij doop kleinzoon Rieuwert

Uit dit huwelijk: Reijnuw Wouters, tr. Bozum 1618 Tjerck Sjoerds uit Bozum; Maijcke Wouters tr. Terzool 1620 Jelle Douwes; Jacob Wouters tr. Leeuwarden 1631 Magdalena Gieles de Blijde uit Leeuwarden, wed. Elias Frolo; Jan Wouters (nr. 20)

 

42.     Roon Retties, Katlijk, tr. voor 1607

43.     Hantien Jans, tr. (2) voor 1644 Claes Jeips te Mildam

Uit dit huwelijk: Baertien Roons (nr. 21); Sytske Roons (nr. 23); Rettie Roons, Katlijk, tr. 1634 Rinck Tees uit Nieuwehorne

 

46.     = 42

47.     = 43

 

68.     Barre Lieuwes, geb. Hemelum, kocht in 1548 met zijn broers en zusters kloosterland te Nieuweschoot

69.     Mein

Uit dit huwelijk: Byu Barres tr. Jelle Aysses; Ryckolt Barres (nr. 34); Ebe Barres tr. Eppe Tijssen (volle nicht)

 

70.     Oeds Seerps, overl. na 1604

 

80.     Jacob Wouters, overl. Bozum voor 17-3-1607

 

136.   Lieuwe Gabbes, huisman te Hemelum in 1529

Kinderen: Gabbe Lieuwes (kerkvoogd Nieuweschoot 1559), Barre Lieuwes (nr. 68); Tijs Lieuwes (dr. Eppe Tijssen)

 Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl